پارکینگ

6طبقه این مجتمع به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده است که 200 واحد پارکینگ را شامل می شود .از مزیت این پارکینگ ها چهاربرابر بودن تعداد پارکینگ ها نسبت به واحدهای تجاری است. همچنین تمام مصالح و تجهیزات  منطبق بر متدهای روز دنیا شامل سیستم تهویه , دمش و مکش مدرن است